Regulament de coproprietate

ANEXA __
REGULAMENTUL DE COPROPRIETATE


I.  APLICABILITATE
1. Acest regulament (“Regulamentul”) are ca obiect regulile generale aplicabile proprietarilor/ chiriasilor apartamentelor edificate in blocul denumit “_______”, situat in Bucuresti, Str. ____ nr. __, sector __ (“Blocul”), pentru buna functionare a blocului.
2. In egala masura, acest Regulament detaliaza raporturile dintre Proprietari/ Chiriasi si (vanzator/ locator), ___________,  persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in _________________, legal reprezentata de dl. __________, in calitatea sa de Administrator.
3. Scopul principal al regulilor instituite prin prezentul Regulament este acela de a mentine gradul de confort si calitate existente in blocul denumit “______” la data semnarii contractului de vanzare-cumparare/ inchiriere.
4. Regulamentul va fi obligatoriu pentru fiecare dintre Proprietarii inregistrati in Registrul de Carte Funciara a Municipiului Bucuresti – Sector __ (“Proprietarii”), pentru succesorii legali ai acestora, precum si pentru toate persoanele care utilizeaza Apartamentele si/ sau Spatiile Comune ori parti din acestea, indiferent de titlul in baza caruia ocupa Apartamentele (chiriasi, comodatari, tolerati, etc.) sau de durata sederii lor in Bloc.
5. De asemenea, acest Regulament va fi deplin aplicabil si obligatoriu pentru Asociatia de Proprietari care va fi constituita.
6. Regulamentul priveste atat utilizarea Spatiilor Comune, cat si a Imobilelor, astfel cum acestea sunt definite in acest Regulament.
7. Toate obligatiile prevazute in sarcina Proprietarilor vor fi respectate de catre membrii familiei acestora, chiriasi, vizitatori, tolerati, precum si de catre orice alta persoana care utilizeza Imobilul in tot sau in parte si indiferent de titlul in baza carora il utilizeaza. Responsabilitatea de a informa toate aceste persoane in legatura cu obligatiile ce trebuie respectate in interiorul blocului revine in intregime Proprietarului/ Chiriasului. Neconformarea membrilor familiei Proprietarilor, a vizitatorilor, toleratilor, precum si a oricarei persoane care utilizeaza Imobilul in tot sau in parte cu obligatiile prevazute de prezentul Regulament va antrena raspunderea patrimoniala a acestor persoane pentru prejudiciul creat, in solidar cu Proprietarii Imobilului respectiv.
8. Toate obligatiile prevazute in acest Regulament sunt pe deplin aplicabile subdobanditorilor Proprietarilor, fie acestia cu titlu universal sau particular. Prin subdobanditor se intelege orice persoana care dobandeste, cu titlu oneros sau gratuit, prin acte intre vii sau succesiune, drepturi in virtutea carora poate utiliza, in tot sau in parte, o Proprietate Exclusiva sau parti din Spatiile Comune.
9. Acest regulament este anexa si parte integranta a fiecarui Antecontract/ Contract de vanzare-cumparare/ inchiriere incheiat intre Proprietari/ Chiriasi pe de o parte si societatea Spatiu Comercial Vitan SRL pe de alta parte. Prin semnarea Antecontractului/ Contractului de vanzare-cumparare/ inchiriere, Proprietarul/ Chiriasul declara ca a luat cunostinta de prevederile continute in acest Regulament, ca le accepta si ca le va respecta in totalitate, inclusiv dupa data constituirii Asociatiei de proprietari.
10. Regulamentul intra in vigoare de la data semnarii Antecontractului/ Contractului de vanzare-cumparare/ inchiriere. Aplicabilitatea acestui regulament nu este conditionata de constituirea Asociatiei, astfel incat regulamentul isi va produce efectele indiferent de data la care Proprietarii vor decide sa inregistreze Asociatia.

II. DEFINITII SI INTERPRETARE
11. Alaturi de termenii definiti in cuprinsul acestui Regulament, termenii de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:
        “Asociatia”: reprezinta Asociatia de Proprietari a Blocului;
        “Apartamentul”: reprezinta unitatea locativa achizitionata/ inchiriata de fiecare dintre Proprietari/ Chiriasi, potrivit Titlului;
        “Autorizatia de Construire”: reprezinta autorizatia nr. _____ emisa de catre Primaria Sectorului __ Bucuresti, in baza careia s-a executat constructia;
        “Bloc”: reprezinta cladirea principala alcatuita dintr-un singur corp, astfel cum aceasta este descrisa in planurile arhitecturale ale Autorizatiei de Construire;
        “Cale de Access”: reprezinta drumurile de acces existente pe Teren;
         “Contractul de Administrare”: reprezinta contractul care se incheie cu/de catre SC Spatiu Comercial Vitan SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul, legal reprezentata de dl. __________, in calitate de Administrator;
         “Cota de proprietate”: reprezinta cota procentuala detinuta de fiecare Proprietar din Spatiile Comune Generale, potrivit Titlului;
         “Imobil”: reprezinta Apartamentul, cota indiviza din Spatiile Comune ale Blocului, cota indiviza din Spatiile Comune Subterane si cota indiviza din Terenul aferent blocului, ale fiecaruia dintre Proprietari;
         “Proprietatea Exclusiva”: reprezinta Apartamentul fiecaruia dintre Proprietari;
         “Spatiile Comune Generale”: reprezinta Spatiile Comune Interne si Spatiile Comune Subterane aferente cladiriilor principale;
         “Spatiile Comune Interne”: reprezinta acele suprafete construite din cadrul Blocului care, prin functionalitatea lor, folosesc tuturor detinatorilor de apartamente din cadrul acestuia, si numai acestora, si care, prin natura lor, vor constitui proprietatea comuna, fortata si perpetua, a tuturor detinatorilor de Apartamente. Spatiile Comune din Bloc reprezinta diferenta dintre suprafata construita totala a Blocului si suprafata construita totala a tuturor Apartamentelor situate in Bloc si includ, fara a se limita la, holurile, casele lifturilor si ale scarilor, exceptand spatiile tehnice care apartin in totalitate societatii SPATIU COMERCIAL VITAN S.R.L.
         “Spatiile Comune Subterane”: reprezinta acele suprafete construite din subsolul Blocului care, prin functionalitatea lor, folosesc tuturor detinatorilor de Apartamente si numai acestora, si care, prin natura lor, vor constitui proprietatea comuna, fortata si perpetua, a tuturor detinatorilor de apartamente.
        “Spatiile de Folosinta Comuna”: reprezinta Terenul, Caile de Acces si Spatiile Comune Generale.
        „Garaj”: reprezinta locul de parcare situat la exterior sau interior (subsolurile -1 sau -2).
        “Teren”: reprezinta terenul situat la adresa din ________, avand numar cadastral _____, aflat in proprietatea _____________ S.R.L.;
        “Titlu”: reprezinta actul juridic bilateral incheiat in forma autentica intre _______________ S.R.L pe de o parte, si fiecare dintre Proprietari, pe de alta parte, prin care partile au transmis/vor transmite (Contract de vanzare-cumparare) dreptul de proprietate asupra fiecaruia dintre Imobile.
12. Toate referirile la Teren, Imobil, Bloc si Apartament se refera si la oricare parti din acestea.
13. Toate referirile la plural vor include si singularul si viceversa.
14. Versiunea in limba engleza a prezentului Regulament are valoare juridica egala in cazul existentei unor contradictii intre versiuni, versiunea in limba romana urmand a prevala.III. DESCRIEREA BLOCULUI
15. Blocul de locuinte este desfasurat pe o suprafata totala de cel mult X m². Regimul final de inaltime  va fi de P + 11 + etaj tehnic. In subteranul blocului se desfasoara X subsoluri destinate in principal parcarii, spatiilor tehnice si adapostul ALA (subsolul 2).
16. Accesul la scarile de intrare in Bloc se face dinspre Str. Nerva Traian. Toate caile de acces, sunt dotate cu sistem de inchidere. Accesul la subsol se face prin scarile exterioare/interioare amplasate in incinta, cu acces din partea de nord vest a terenului. Este interzis accesul auto la nivelul parter dintre cele doua blocuri cu exceptia situatiilor de urgenta si a situatiei in care se livreaza mobila sau electrocasnice, greutatea maxima admisa fiind de 3.5 tone.
17. Structura de rezistenta este compusa din stalpi, diafragme si plansee din beton armat.
18. Nodul de circulatie pe verticala este prevazut cu 1 scara si 2 ascensoare, care deservesc toate nivelurile cladirii, inclusiv cele nivelul/nivelurile subterane (parcarea).
19. Accesul in incinta este organizat ca un teritoriu privat.

IV. REGULI GENERALE
20. Fiecare Proprietar/ Chirias va utiliza Spatiile Comune Generale si Spatiile de Folosinta Comune potrivit destinatiei acestora, cu respectarea drepturilor celorlalti Proprietari/ Chiriasi, precum si a obligatiilor prevazute de lege.
21. Fiecare dintre Proprietari/ Chiriasi va respecta normele legale, drepturile exclusive ale celorlalti Proprietari/ Chiriasi, drepturile convergente in cadrul coproprietatii comune si bunele moravuri.
22. Fiecare Proprietar/ Chirias intelege si accepta faptul ca mentinerea standardului de calitate a blocului constituie nu numai o obligatie morala, ci reprezinta un deziderat menit sa prezerve valoarea comerciala a acestuia si a fiecaruia dintre Imobile. In consecinta, nerespectarea obligatiilor asumate prin acest Regulament poate genera obligatia de a achita daune.
23. Proprietarii/ Chiriasii din bloc se bucura de toate drepturile recunoscute de legea romana. In egala masura, toti Proprietarii/ Chiriasii vor tolera eventualele inconveniente cauzate de lucrarile de conservare si intretinere a Spatiilor Comune Generale si a Spatiilor de Folosinta Comune in masura in care acestea se realizeaza potrivit normelor legale incidente.
24. Fiecare dintre Proprietari/ Chiriasi se va ingriji de intretinerea Proprietatii Exclusive/ Inchiriate, in mod constant, astfel incat sa fie evitate premisele cauzarii unor daune celorlalti Proprietari/ Chiriasi, Administratorului sau tertilor. Raspunderea pentru lucrari si deteriorarea edificiului, astfel cum aceasta este prevazuta in Codul Civil Roman, va fi pe deplin aplicabila, iar Proprietarul/ Chiriasul nu va putea invoca neutilizarea Proprietatii Exclusive/ Inchiriate ca un caz de exonerare de raspundere.
25. Este strict interzisa introducerea si/ sau depozitarea in cadrul Blocului a unor substante chimice, a explozibililor sau a substantelor poluante, a deseurilor, precum si a oricaror materiale si/ sau bunuri care, prin natura lor sau printr-o gresita intrebuintare, pot conduce la aparitia unor situatii periculoase, punand astfel in primejdie viata Proprietarilor/ Chiriasilor si/ sau integritatea Blocului.
26. Este strict interzisa deversarea deseurilor menajere in alte locuri decat cele special amenajate.
27. Este interzisa producerea zgomotelor care pot afecta ceilalti Proprietari, mai ales in intervalul legal al orelor de odihna.
28. Este interzisa (inclusiv pe Proprietatea Exclusiva/ Inchiriata) efectuarea oricaror experimente (fizice, chimice, etc).
29. Este interzisa abandonarea (inclusiv pe Proprietatea Exclusiva/ Inchiriata) a oricaror obiecte care pot pune in pericol viata sau integritatea Proprietarilor/ Chiriasilor. Este strict interzisa depozitarea substantelor chimice de orice natura, a explozibililor sau a substantelor poluante, a deseurilor (cu exceptia locurilor de depozitare special amenajate pentru deseuri), precum si a oricaror materiale si/ sau bunuri care, prin natura lor sau printr-o gresita intrebuintare, pot conduce la aparitia unor situatii periculoase, punand astfel in primejdie viata Proprietarilor/ Chiriasilor si/ sau integritatea Blocului.
30. In cazul in care, oricare parte din Spatiile Comune Generale este deteriorata, Proprietarii vor proceda de indata la remedierea stricaciunilor, fara ca inceperea lucrarilor de reparatii sa fie conditionata de recuperarea prejudiciului de la cei vinovati.
31. Fiecare Proprietar va suporta in totalitate cheltuielile legate de utilizarea, intretinerea si conservarea Proprietatii Exclusive.

V. DESTINATIA, MODIFICAREA SI AMENAJAREA APARTAMENTELOR
32. Functiunea exclusiva a fiecarui Apartament este aceea mentionata in titlul de proprietate aferent acestuia.
32.1 Parterul condominiumului va avea destinatie de spatiu comercial. Toate apartamentele din cadrul condominiumului vor putea fi folosite cu destinatia de sediu social/profesional.
33. In masura in care Imobilul a fost achizitionat de catre o persoana juridica, Apartamentul va fi tratat ca un activ.
34. Proprietarii vor putea inchiria Imobilul tertilor cu conditia ca acesta sa fie utilizat de locatar cu destinatia mentionata in titlul de proprietate aferent Apartamentului.
35. Obligatia prevazuta la pct. 32 va fi transmisa intocmai de Proprietar si va fi respectata de catre toate persoanele care dobandesc in orice mod (vanzare, schimb, donatie, inchiriere, comodat, cesionarea drepturilor, etc) dreptul de a utiliza Imobilul.
36. Cu exceptia lucrarilor curente de intretinere, Proprietarii nu vor reamenaja Apartamentul decat in baza unei autorizatii de construire emisa de autoritatile competente si, in orice caz, nu vor efectua nici un fel de lucrari in cazul in care acestea ar contraveni normelor legale ori ar putea afecta siguranta si/ sau estetica Blocului, inclusiv dar fara sa se limita la instalarea aparatelor de aer conditionat si scurgerea condensului generat de acestea in alt mod decat cel indicat de reprezentatii societatii Spatiu Comercial Vitan SRL.
37. Orice prejudiciu provocat Spatiilor Comune ori Proprietatii Exclusive ca urmare a reamenajarilor sau modificarilor efectuate in conditiile acestui capitol, va fi imputat persoanei culpabile de producerea lui, chiar daca lucrarile au fost efectuate in baza unei autorizatii de construire.
38. Pana la finalizarea si receptia finala a cladirii (inclusiv amenajarile interioare si exterioare) societatea Spatiu Comercial Vitan SRL va putea sa execute lucrarile de constructii necesare in vederea finalizarii cladirii asa cum considera necesar pe toata durata de 12 ore/zi incepand cu ora 07.00. Dupa finalizarea lucrarilor, cu exceptia lucrarilor urgente, fara de care Apartamentul ar putea suferi pagube importante, lucrarile de reamenajare si intretinere se vor efectua numai intre orele prevazute de lege pentru astfel de activitati, in masura in care acestea implica un nivel de zgomot ce ar putea deranja vecinii.
39. Lucrarile de intretinere si amenajare a Apartamentelor se vor face cu personal calificat si in stricta concordanta cu prevederile legale.
40. Este interzisa schimbarea arhitecturii exterioare a Apartamentelor, atat in interiorul Blocului cat si in exteriorul acestuia. Proprietarii/ Chiriasii pot face numai modificari pentru care au acceptul scris al Asociatiei de Proprietari si ale tuturor forurilor competente in conformitate cu legile in vigoare.
41. Este interzisa cresterea, detinerea ori accesul in interiorul Blocului a animalelor periculoase (de ex: caini de lupta sau a caror rasa este recunoscuta ca violenta), veninoase sau incontrolabile.
42. Este interzisa plasarea oricaror materiale promotionale (bannere, mash-uri, reclame luminoase, etc) la geamuri sau pe peretii exteriori ai Apartamentului.

VI. SPATIILE COMUNE GENERALE SI SPATIILE DE FOLOSINTA COMUNE. DESTINATIE SI INTRETINERE
Generalitati
43. Spatiile comune vor fi utilizate in comun de catre toti Proprietarii, acestia suportand si cheltuielile de intretinere.
44. Spatiile Comune Generale reprezinta proprietatea comuna, fortata si perpetua a tuturor Proprietarilor, respectiv vor fi utilizate in comun de acestia iar cheltuielile de intretinere vor fi suportate de toti Proprietarii. Spatiile Comune Generale sunt delimitate conform planurilor arhitecturale aferente Blocului. Societatea Spatiu Comercial Vitan SRL va putea sa modifice Spatiile Comune Generale asa cum considera de cuviinta pana la momentul receptiei finale a cladirii.
45. Cu exceptia Proprietatilor Exclusive, toate si oricare dintre bunurile ce deservesc Spatiile Comune Generale (mai putin spatiile tehnice care apartin in totalitate societatii Spatiu Comercial Vitan SRL sunt incorporate in acestea si devin imobile prin destinatie.
46.  Proprietarii vor utiliza Spatiile Comune Generale si Spatiile de Folosinta Comune numai potrivit destinatiei acestora, fara ca prin exercitarea acestui drept sa aduca atingere drepturilor celorlalti Proprietari, sa contravina legislatiei romane sau sa puna in pericol siguranta Blocului sau a persoanelor din cadrul acestuia.
47. Este interzisa folosirea, de catre oricine, a unui anumit Spatiu Comun General in alt scop decat cel prevazut sau ocuparea permanenta ori mai mult decat este necesar potrivit destinatiei acestora. De asemenea este interzisa parcarea masinii/bicicletei, etc in afara locului de parcare aflat in proprietatea sau in folosinta fiecarui locatar
48. Este interzisa extinderea Proprietatii Exclusive pe Spatiile Comune Generale sau pe Spatiile de Folosinta Comune. Destinatia utilizarii spatiului liber din subsol va fi hotarata de catre Asociatia de Proprietari si, in orice caz, va trebui sa fie in conformitate cu legile in vigoare.
49. Este interzisa blocarea Spatiilor Comune Generale si/ sau a Spatiilor de Folosinta Comune, prin depozitarea sau instalarea in acest perimetru a oricaror obiecte.

     Reguli privind intretinerea Spatiilor Comune Generale si a Spatiilor de Folosinta Comune
50. Spatiile Comune Generale si Spatiile de Folosinta Comune vor fi intretinute si ingrijite pe cheltuiala Proprietarilor prin intermediul serviciilor specializate contractate de Asociatia de Proprietari, dupa cota de participare.
51. Este interzisa reamenajarea sau modificarea Spatiilor Comune Generale, cu exceptia cazului in care reamenajarile sunt necesare pentru intretinerea, conservarea sau imbunatatirea acestora, in orice situatie, lucrarile vor trebui aprobate in prealabil de Administrator (si de Asociatie, dupa constituirea acesteia) si, cu exceptia lucrarilor curente de intretinere, vor fi realizate in baza unei autorizatii de construire emisa de autoritatile competente. Nu vor fi efectuate lucrari in cazul in care acestea ar putea afecta siguranta si/ sau arhitectura Blocului.
52. Orice prejudiciu provocat Spatiilor Comune Generale ori Proprietatilor Exclusive ca urmare a reamenajarilor sau modificarilor efectuate in conditiile acestui capitol, va fi imputat persoanei culpabile de producerea lui, chiar daca lucrarile au fost efectuate in baza unei autorizatii de construire.
53. Proprietarii si ceilalti utilizatori ai Spatiilor Comune Generale si a Spatiilor de Folosinta Comune sunt obligati sa adopte orice masuri necesare pentru repararea, mentinerea in stare de siguranta si asigurarea deplinei functionalitati a Blocului.
 54. Proprietarii si ceilalti utilizatori ai Spatiilor Comune Generale si ai Spatiilor de Folosinta Comune trebuie sa contribuie la repararea sau, dupa caz, la consolidarea si la mentinerea in stare de siguranta a acestora si sa permita accesul persoanelor autorizate si insotite de Administrator/ reprezentantii Administratorului, pentru efectuarea reparatiilor la instalatiile comune.
 55. Locatarii vor primi in cadrul Proprietatii Exclusive persoanele care efectueaza reparatii la Spatiile Comune Generale, in masura in care aceste remedieri nu se pot face in afara Proprietatii Exclusive.

VIII. CHELTUIELILE CU SPATIILE COMUNE GENERALE SI CU SPATIILE DE FOLOSINTA COMUNE

Generalitati. Clasificarea cheltuielilor.
56. Toti Proprietarii din Bloc vor suporta in totalitate cheltuielile legate de utilizarea, intretinerea si conservarea Spatiilor Comune Generale si a Spatiilor de Folosinta Comune.
57. Cheltuielile legate de Spatiile Comune Generale si Spatiile de Folosinta Comune vor fi datorate de fiecare Proprietar/ Chirias de la data semnarii procesului verbal de receptie al locuintei contractate.
58. Proprietarii vor suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor legate de Spatiile Comune Generale, calculate conform legislatiei in vigoare.
59. Dupa natura lor, cheltuielile ce cad in sarcina Proprietarilor in legatura cu proprietatea detinuta in Bloc, sunt urmatoarele (dupa cota parte aferenta fiecaruia):
(a) cheltuieli legate de Spatiile Comune Generale;
(b) cheltuieli legate de Spatiile de Folosinta Comune;
(c) cheltuieli legate de Proprietatea Exclusiva.
60. In functie de modul de calcul si de criteriile de repartizare a cheltuielilor pentru fiecare proprietate din bloc, acestea se vor clasifica in:
(a) cheltuieli pe persoana;
(b) cheltuieli pe cota parte de proprietate detinuta in Bloc;
(c) cheltuieli pe consumuri tehnice si de alta natura.
61. Enumerarea cheltuielilor de mai sus nu este limitativa, ci exemplificativa. In consecinta, orice cheltuiala aferenta Spatiilor Comune Generale si/ sau Spatiilor de Folosinta Comune care nu este precizata in acest Regulament si care nu este legata de un serviciu sau o furnitura contorizata si atribuibila unui Proprietar, va fi suportata de toti Proprietarii din bloc, proportional cu Cota de Proprietate Generala.

Calculul si aplicarea Cotei de Proprietate si a Cotei de Proprietate Generala
62. Cota de Proprietate Generala reprezinta procentul detinut de suprafata totala construita a Apartamentului in suprafata totala construita in cadrul Blocului.
63. Cota de Proprietate reprezinta procentul detinut de suprafata totala construita a Apartamentului in suprafata totala construita a Blocului.
64. Suportarea cheltuielilor se va face in toate cazurile potrivit Cotei de Proprietate Generala si a Cotei de Proprietate, cu exceptia situatiei in care respectiva cheltuiala se suporta proportional cu numarul de persoane ce locuiesc intr-un Apartament. Cazurile in care cheltuiala se suporta proportional cu numarul de persoane ce locuiesc intr-un Apartament sunt prevazute limitativ la pct. 68 de mai jos si nu pot fi extinse decat prin hotararea Asociatiei de proprietari.

Cheltuieli legate de Spatiile de Folosinta Comune
65. Urmatoarele cheltuieli sunt atribuite Spatiilor de Folosinta Comune si vor fi suportate de toti Proprietarii din bloc:
(a) intretinerea Cailor de Acces;
(b) intretinerea, curatirea si buna functionare a echipamentelor, instalatiilor;
(c) iluminatul exterior;
(d) intretinerea, curatirea si buna functionare a spatiului pentru depozitarea reziduurilor menajere;
(e) consumul de materiale de curatenie si intretinere;
(f) cheltuielile aferente consumului de energie electrica, apa, caldura contorizate pentru instalatiile si echipamentele ce deservesc Spatiile Comune Generale, precum si pierderile datorate diferentelor de contorizare;
 (g) intretinerea, repararea si inlocuirea tututror instalatiilor si echipamentelor aferente sistemului de canalizare;
(h) toate cheltuielile legate de salarizarea, remunerarea sau plata in orice mod a personalului ce presteaza servicii legate de intretinerea blocului (paza, gradinar, menajere, mecanici, instalatori, etc), conform contractului de mentenanta si administrare.

Cheltuieli legate de Spatiile Comune Generale
66. Urmatoarele cheltuieli sunt atribuite Spatiilor Comune Generale si vor fi suportate de toti Proprietarii/ Chiriasii:
(a) intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor
(b) intretinerea, repararea, inlocuirea coloanelor de canalizare, alimentare cu apa, apa calda pentru caldura aferente Spatiilor Comune;
(c) cheltuielile aferente consumului de energie electrica, apa si caldura contorizate pentru instalatiile si echipamentele ce deservesc Spatiile Comune ale Blocului;
(d) intretinerea si repararea instalatiilor de iluminat interior ale Spatiilor Comune;
(e) consumul de materiale de curatenie si intretinere pentru Spatiile Comune ale Blocului;
(f) indepartarea gunoiului menajer;
(g) intretinerea si repararea casei scarilor si a acoperisului Blocului;
 
(h) toate cheltuielile legate de salarizarea, remunerarea sau plata in orice mod a personalului ce presteaza servicii legate de intretinerea Spatiilor Comune Generale (paza, menajere, mecanici, instalatori, etc).
(i) intretinerea, repararea si buna functionare a tuturor spatiilor, instalatiilor si a echipamentelor din subsolul Blocului aferente Spatiilor Comune Subterane, precum si cheltuieli cu deratizarea;
Cazurile in care cheltuiala se repartizeaza si se suporta proportional cu numarul de persoane ce locuiesc intr-un Apartament.
67. Urmatoarele cheltuieli se repartizeaza si se suporta proportional cu numarul de persoane ce locuiesc intr-un Apartament:
(a) cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor si a gunoaielor menajere;
(b) consumul de energie electrica aferent Spatiilor Comune Generale;
(c) consumul de energie electrica aferent functionarii ascensoarelor (cu exceptia Proprietarilor/ Chiriasilor care locuiesc la parter);
(d) cheltuielile aferente consumului de energie electrica necesar pentru functionarea sursei de caldura
(e) cheltuielile cu canalizarea;
Cheltuieli pe consumuri tehnice si de alta natura
69. Urmatoarele cheltuieli se efectueaza pentru folosinta Apartamentului si trebuiesc platite de catre Proprietar/ Chirias Administratorului, care va refactura facturile de utilitati:
 (a) Cheltuielile cu apa rece menajera consumata in interiorul Apartamentului. Aceste cheltuieli vor fi calculate conform indexului apometrului fiecarui Apartament, la care se vor adauga pierderile de contorizare;
70. Cheltuieli ce se efectueaza pentru folosinta Proprietatii/ Apartamentului si trebuiesc platite catre Administrator:
(a) Fondul de rulment
71. In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente, Administratorul va stabili cuantumul si cota de participare a Proprietarilor la constituirea fondului de rulment. Fondul de rulment se va dimensiona astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale blocului la nivelul unei luni calenderistice. Pentru inceput, stabilirea cuantumului se face prin constatarea si insusirea experientei in domeniu a unor condominii echivalente ca marime, urmand ca, ulterior, aceasta determinare sa se efectueze prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea, la nivel de Bloc, a cheltuielilor lunare inregistrate in anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei. Fondul de rulment se constituie prin plata anticipata pentru luna urmatoare a cotei-parti ce revine fiecarui Proprietar, potrivit hotararii Administratorului. Reintregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata.
72. Fondul de rulment deja incasat se restituie numai in situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei Imobilului nu se stipuleaza altfel.

IX. RAPORTURILE CU ADMINISTRATORUL
73. Blocul va fi administrat temporar de catre SC Spatiu Comercial Vitan SRL sau de oricare alta firma cu care SC Spatiu Comercial Vitan SRL face contract, in conditiile prevazute de piata, in ambele cazuri cu remuneratia corespunzatoare conditiilor pietei .
74. Dupa data constituirii Asociatiei, Contractul de Administrare se va transfera pe Asociatie, urmand sa isi produca efectele intre Asociatie si SC Spatiu Comercial Vitan SRL
75. Drepturile si obligatiile partilor implicate vor fi detaliate in cadrul Contractului de Administrare. Contractul de administrare semnat cu/de catre SC Spatiu Comercial Vitan SRL poate fi denuntat de catre Asociatia de Proprietari.

X. SANCTIUNI
76. Nerespectarea prevederilor acestui Regulament va constitui temeiul actiunii in justitie a Administratorului, Asociatiei si/ sau a fiecarui Proprietar/ Chirias in parte (dupa caz), impotriva celor vinovati pentru recuperarea daunelor si/ sau obligarea acestora la conformare.
77. Nerespectarea prevederilor acestui Regulament va atrage sanctiuni pecuniare (daune) al caror cuantum va fi stabilit de Asociatie. Cuantumul daunelor percepute va fi decis prin hotararea Asociatiei sau, in cazul in care aceasta nu se constituie in termen de o luna de la data semnarii contractului de Vanzare-cumparare/ Inchiriere, de catre Administrator. Daunele vor fi platite Asociatiei/ Administratorului si vor fi varsate intr-un cont de rezerva la dispozitia acesteia/ acestuia.
78. In cazul in care un chirias sau alt ocupant nu respecta reglementarile mentionate, Administratorul si/ sau Asociatia il vor chema in judecata pe chiriasul/ ocupantul si pe Proprietarul respectivei Proprietati, in solidar.

XI. DISPOZITII FINALE
79. Prezentul regulament, a avut in vedere la data intocmirii legislatia in vigoare, respectiv: prevederile Codului civil referitoare la coproprietatea fortata, Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si HG 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
80. Acest Regulament se completeaza cu prevederile ce vor fi continute in Statutul Asociatiei si cu cele din Contractele de administrare incheiate cu Proprietarii.
81. In cazul in care oricare dintre prevederile continute in acest Regulament se va dovedi contrara normelor legale, clauza respectiva va fi nula iar celelalte prevederi vor ramane pe deplin aplicabile.Contact

Contacteaza-ne